งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ซ่อมแซมป้ายบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมวชิราลงกรณ

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ซ่อมแซมป้ายบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมวชิราลงกรณ