งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่ เข้าตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ ก่อนเปิดภาคเรียน

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่ เข้าตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 9 ชั้นเตรียมความพร้อมรองรับก่อนเปิดภาคเรียน