งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าตรวจสอบหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าตรวจสอบหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือ อาคารคณะมนุยษศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุการรั่วของหลังคา จากการตรวจสอบพบว่า เกิดจากการอุดตันของขยะบริเวณท่อระบายน้ำฝน สาเหตุ เกิดจากการทิ้งขยะงไปในบริเวณรางระบายน้ำส่งผลทำให้อุดตันจนน้ำล้นรางระบาย