เร่งติดตั้งกล่องกระดาษทิชชู่ และกล่องใส่สบูเหลวสำหรับล้างมือ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เร่งติดตั้งกล่องกระดาษทิชชู่ และกล่องใส่สบูเหลวสำหรับล้างมือ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้อาคารก่อนเปิดภาคเรียน