กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะของมหาวิทยาลัยฯ

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะของมหาวิทยาลัยฯ