ผอ.กองอาคารฯประชุมร่วมกับ หจก.ขนอมก่อสร้าง ติดตามและทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 84 พรรษา

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ประชุมร่วมกับ หจก.ขนอมก่อสร้าง เพื่อกำกับติดตามการเข้าตรวจสอบ และทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 84 พรรษา ในส่วนที่ชำรุด ซึ่งอยู่ในช่วงการประกันผลงาน