ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ได้จัดทำแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ต่อการใช้อาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการใช้อาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งานต่อไป

https://docs.google.com/forms/d/12P_Z2xplCQK3RgwKhTQad4B2-OMsi7mkU1eyZuZPjVA/viewform?edit_requested=true