บริการกองอาคาร

การให้บริการกองอาคาร กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ด้านระบบสาธารณูปโภค ด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความพร้อม และมีความสอดคล้องเหมาะสมต่อเรียนการสอน ภายใต้ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแบ่งการบริการออกเป็นงานต่างๆ ได้ดังนี้ งานบริการด้านซ่อมบำรุง งานบริการด้านอาคารสถานที่ งานบริการด้านการจัดตกแต่งสวนหย่อม งานออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง และงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ได้กำหนดหรือจัดทำช่องทางในการติดต่อประสานงาน และขอใช้บริการไว้ 2 ช่องทาง คือ การขอใช้บริการโดยผ่านทางโทรศัพท์ภายใน และการขอใช้บริการโดยผ่านทาง บันทึกข้อความ ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการขอใช้บริการดังนี้ 1. การขอใช้บริการโดยผ่านทาง โทรศัพท์ภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยเบอร์ (ในกรณีเร่งด่วน) – กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ โทร. 559 – สำนักงานอธิการบดี โทร. 600 และ 500 – ผ่านวิทยุสื่อสาร ช่องความถี่ 144.700 Mhz. ( เรียกขาน ราชภัฎ 35 ราชภัฎ 45 ) หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อประสานตามข้อที่ 1 ได้ ให้ผู้ขอใช้บริการติดต่อไปที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ได้โดยตรงที่เบอร์ 0878-8181-26 (ในกรณีเร่งด่วน) 2. การขอใช้บริการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ โดยผ่านช่องทาง บันทึกข้อความเพื่อขอใช้บริการผ่าน สำนักงานอธิการบดี หรือ กระบวนการในการบันทึกข้อความขั้นตอนนี้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ได้จัดทำแบบฟอร์มบันทึกขอความเพื่อให้งานแก่ผู้ขอรับบริการ (ตามเอกสารในภาคผนวก) ซึ่งในการขอแบบฟอร์มบันทึกขอ สามารถทำได้ 2 กรณี คือ – มาขอรับจากกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ – Down load ได้ที่หน้าเว็ไซด์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้น กรอกข้อมูลและรายละเอียดที่ขอรับบริการให้ครบถ้วน ส่งไปที่สำนักงานอธิการบดี หรือส่งผ่านทาง ระบบ E-Doc ถึงสำนักงานอธิการบดี