ประวัติความเป็นมา

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เดิมเป็นเพียงส่วนงานหนึ่งในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่อาคารชั่วคราว 6 บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ต่อมา เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งในขณะนั้นเป็นวิทยาลัยครู สุราษฎร์ธานี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลให้วิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการและในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ.2547 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ซึ่งได้จัดให้งานพัฒนาอาคารสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย เป็นงานหนึ่งที่สังกัด กองกลางสำนักงานอธิการบดี

โดยต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศจัดตั้ง กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เป็นหน่วยงานระดับกองสังกัด สำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยออกประกาศเพิ่มเติมจากประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ในปัจจุบัน กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนา ด้านงานอาคารสถานที่ งานระบบสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์ งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้มีความเหมาะสมและสอดรับต่อเรียนการสอน ภายใต้ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มีพื้นที่ในการให้บริการ และพื้นที่ที่ต้องดูแลมากกว่า 600 ไร่ มีอาคารเรียน, อาคารปฏิบัติการ, รวมถึงอาคารประกอบต่างๆ มากกว่า 60 อาคาร รองรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในแต่ละวันที่หมุนเวียนกันเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ไม่ต่ำกว่าวันละ 15,000 – 20,000 คน ต่อวัน ซึ่งกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มีกรอบภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ แบ่งออกเป็นส่วนงานดังนี้

  1. งานบริหารงานทั่วไป
  2. งานซ่อมบำรุงและระบบสาธารณูปโภค
  3. งานอาคารสถานที่และจัดตกแต่ง
  4. งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม
  5. งานพลังงานและบรรเทาสาธารณะภัย