ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา 

สรรค์สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้บริการอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

บุคลากรมืออาชีพพร้อมให้บริการ สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

พันธกิจหลักหน่วยงาน กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาบุคลกรอย่างมืออาชีพ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และงานบริการทุกด้านให้มีความพร้อม ทันต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 1. กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 2. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
 3. เป็นหน่วยงานที่ดูแลควบคุมระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเช็คตรวจซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 4. เป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารต่าง ๆ บริเวณทั่วไป ตลอดจนต้นไม้ และสวนประดับภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในความเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงามตลอดเวลา เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน
 5. เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บและรวบรวมผลการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์อย่างเป็น ระบบและสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมายการผลิต

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ คาดหวังผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2560) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์ ดังนี้

  1. เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. เพื่อให้การดำเนินงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยง แนวทางการทำงานและกระบวนการดำเนินงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
  3. เพื่อการควบคุมคุณภาพการทำงานและจัดเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน ด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
  4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ก้าวไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาคในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  5. เพื่อการพัฒนาการทำงานพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานสร้างจิตสำนึกแห่งการบริการอย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น