ภาระงาน

1.งานบริหารงานทั่วไป กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มีหน้าที่รับผิดชอบ และควบคุมงานด้านธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบุคคล งานด้านพัสดุ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ และงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจอย่าง

2.งานซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค มีหน้าที่หลักในการ ตรวจสอบซ่อมแซมและซ่อมบำรุง เครื่องมือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และครุภัณฑ์เครื่องกล ดูแลงานระบบของอาคาร งานระบบสิ่งแวดล้อม และงานระบบความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้อาคารสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน โดยมีลักษณะงานที่ให้บริการและปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
   2.1 ด้านการปฏิบัติการ

 • ซ่อมและบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานด้านสุขาภิบาล เช่น ระบบประปา ระบบ บำบัดน้ำเสีย ระบบปรับและระบายอากาศ
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานด้านความปลอดภัย เช่น ระบบสัญญาณ เตือนภัย ปั้มน้ำดับเพลิง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบผ่านเข้า-ออกอาคาร
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • จัดเก็บข้อมูล จัดทำบันทึกข้อมูลสถิติของสาธารณูปโภค และการบำรุงรักษา

  2.2 ด้านการบริการ งานซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค มีหน้าที่หลักให้บริการงานซ่อมวัสดุ –อุปกรณ์ งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานและขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 • งานตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • งานตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา
 • งานตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์
 • งานตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
 • งานตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมโทรศัพท์
 • งานตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
 • งานซ่อมบำรุงทั่วไป

3.งานอาคารสถานที่และจัดตกแต่ง มีหน้าที่ดูแลความสะอาด จัดเตรียมและจัดตกแต่งสถานที่ งานขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงการให้บริการบุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

4.งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนของงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม จะมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบงานตัดหญ้า งานตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ งานขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะชำไม้กระถาง เพื่อการตกแต่ง ให้มีสภาพสวยงานอยู่เสมอ รวมถึงงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ งานจัดเก็บขยะ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีบรรยากาศที่สดชื่นอยู่ตลอดเวลา และยังให้บริการยืมไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

5.งานพลังงานและบรรเทาสาธารณะ พลังงานและบรรเทาสาธารณะมีหน้าที่ ในการหาแนวทางและวางแผนการลดการใช้พลังงานในด้านต่างๆภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางแผนการป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติ ภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ สอดรับกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาของชาติ