นายโสรธัส ปุ่นสุวรรณ
นายโสรธัส ปุ่นสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

การศึกษา วิศวกรรมการผลิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 6711
อีเมล soratouch@windowslive.com