งานบริหารงานทั่วไป

  • นายโสรธัส ปุ่นสุวรรณ

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    การศึกษา วิศวกรรมการผลิตสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทรศัพท์ภายใน 6711อีเมล soratouch@windowslive.com